nine stories thesis construcciones pesadas del pacifico sa de cv powerpoint presentation on leadership in nursing jammu kashmir essays

Lullabies of Vietnam

LULLABIES OF VIETNAM:
Journey to Independence, Freedom and Happiness

Introduced by Dai Trang Nguyen
May 2020
Toronto, Canada
ISBN: 978-0-9866079-7-4 (e-book)

Book Description: This book is a collection of 25 songs/poems among many that have sustained the spirits of the Vietnamese people throughout a four-thousand-year journey with long and difficult struggles to end Chinese domination, French colonial rule, and American military intervention, and to develop the country today.


SELECTED SONGS

Southern Lullaby for a Child
Ru con Nam Bộ
By Lưu Hữu Phước (1953)
Courtesy: Hãng Phim Trẻ Music

♫ In the wind of the autumn,
A mother sings a lullaby to sooth her child to sleep.
She stays awake, all five intervals through the night.
My dear husband, oh my dear husband,
I miss you, oh how I miss you.
Please do not cry, do not cry.
Please go to sleep, go to sleep.
My dear child, oh my dear child.

Gió mùa thu mẹ ru mà con ngủ
Năm canh chày, năm canh chày,
thức đủ vừa năm.
Hỡi chàng, chàng ơi, hỡi người, người ơi
Em nhớ tới chàng, em nhớ tới chàng.
Hãy nín, nín đi con, hãy ngủ, ngủ đi con
Con hời là con hỡi, con hỡi con hời,
Con hỡi con hời, hỡi con.

*This song, written by a revolutionary artist who was also the author of the US-backed South Vietnam’s national anthem, is featured as the soundtrack of Ken Burns’ documentary The Vietnam War (2017).


Dien Hong Convention
[on Defending the Country against the Mongol Invasion, 1284]
Hội Nghị Diên Hồng

By Lưu Hữu Phước and Việt Tiên (early 19­­40s)
Courtesy: Thế giới giải trí

♫ Seeing the Yuan army destroy our mountains, rivers, and homes,
Sacking our citadels, trampling on our temples and tombs.
Seeing the Toghon army invade our country
Oh, our roaring mountains and rivers hear the screams of our people.
King’s Question: Facing humiliation, should we surrender or should we fight?
People’s Answer: We will fight!
King’s Question: Facing humiliation, should we surrender or should we fight?
People’s Answer: We will fight!
We will fight until the end to save our nation, to maintain our brave spirit.
King’s Question: But our country is smaller, how can we fight?
People’s Answer: We will sacrifice!
King’s Question: But our country is smaller, how can we fight?
People’s Answer: We will sacrifice!
We vow to risk our lives for our rivers and mountains.
Glory forever!

Trông quân Nguyên tàn phá non sông nhà,
Đoạt thành trì toan xéo giày lăng miếu.
Nhìn bao quân Thoát lấn xâm tràn nước ta
Ôi sông núi nhà rền tiếng muôn dân kêu la.

Hỏi: Trước nhục nước nên hòa hay nên chiến?
Đáp: Quyết chiến!
Hỏi: Trước nhục nước nên hòa hay nên chiến?
Đáp: Quyết chiến!
Quyết chiến luôn, cứu nước nhà.
Nối chí dân hùng anh.

Hỏi: Thế nước yếu lấy gì lo chiến chinh?
Đáp: Hy sinh!
Hỏi: Thế nước yếu lấy gì lo chiến chinh?
Đáp: Hy sinh!
Thề liều thân cho sông núi.
Muôn năm lừng uy!


The Longing Hymn on the Hiền Lương Bridge
[at the 17th Parallel]
Câu hò bên bờ Hiền Lương
By Hoàng Hiệp and Đằng Giao (1956)
Courtesy: Văn Hồng

♫ Though, whatever separates the river from the dock
Nothing can stop my everlasting love for you.
Clouds will part to show the golden moonlight.
The river will open and join with the dock so we can be together.

Dù cho, dù cho bến cách sông ngăn
Dễ gì chặn được duyên anh với nàng.
Xé mây cho sáng trăng vàng
Khai sông nối bến cho nàng về anh.


Viet Nam, My Homeland
Việt Nam quê hương tôi
By Đỗ Nhuận (1968)
Courtesy: Trịnh Minh Quân, with English subtitle

♫ Dear friend, welcome to our country
Look at the blue sea to the far horizon
Listen to the drifting waves of the sea
Soaring casuarina pine trees, winds blowing on the shore.
Sailing out beyond the waves to reach the sea
The bright red sun lights up the sky.

Bạn ơi hãy đến quê hương chúng tôi,
Ngắm mặt biển xanh xa tít chân trời
Nghe sóng vỗ dạt dào biển cả,
Vút phi lao gió thổi trên bờ.
Buồm vươn cánh vượt sóng ra ngoài khơi
Trong nắng hồng bừng lên sáng ngời.